Оперативна програма „Конкурентоспособност”

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, наричана накратко ОПИК предвижда подкрепа за развитието на производителността и ефективността на малки и средни предприятия, подпомагане развитието на иновациите и новите технологии, подобряване на общия климат на бизнес средата. Средствата по програмата са разпределени в няколко схеми (подпрограми). Отделните схеми са насочени към:
1. Подкрепа за стартиращи технологични фирми за разработване на иновативни технологии и продукти, внедряването им в производство, позициониране на фирмите на пазара. Финансират се разходите за възнаграждение на персонала, ангажиран с разработката на новите технологии и продукти, консултации, инвестиции в оборудване, обучения.
2. Подкрепа за разработка на иновативни продукти в действащи предприятия – подкрепа за индустриални проучвания и пред-пазарно разработване на нови продукти („до-пазарна фаза”). Подкрепа за въвеждането в експлоатация на иновативните разработки. Схемата финансира разходите за консултации, инвестиции в оборудване.
3. Подкрепа за технологична модернизация, развитие и обновление на предприятията във връзка с достигане съответствия с ЕС:
• безвъзмездна помощ за закупуване на машини, модернизация и обновление на технологично оборудване и др.;
• безвъзмездна помощ за постигане на съответствие със задължителните изисквания на Общия пазар – екологични стандарти; СЕ маркировки, задължителни за определени сектори системи за управление на качеството, и т.н.;
• безвъзмездна помощ за покриване на международно признати стандарти за МСП – въвеждане на системи за управление (включително управленски системи основани на ИТ), системи за управление на качеството и др..
4. Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници:
• безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии – енергийна оценка на нуждите на предприятието, разходи за пред-проектно проучване, разходи доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на необходимите енергоспестяващи технологии и оборудване, изграждане на енергоспестяващи производствени линии, подновяване на оборудването;
• безвъзмездна помощ за подобряване на енергийните характеристики на производствени сгради – в това число-топло- и хидроизолация на помещенията;
• безвъзмездна помощ за въвеждане на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди на предприятията.
5. Подкрепа за бизнес коопериране
Насърчава се бизнес коопериране чрез безвъзмездна помощ за подпомагане свързване в бизнес мрежа на предприятия (клъстери, включващи само МСП и клъстери с участието и на големи предприятия).
6. Подкрепа за популяризиране и увеличаване на износа:
• дейности за реклама и промоция на отделни групи продукти – подкрепа за участия в изложения
7. Подкрепа за защита на интелектуалната собственост на полето на общия европейски пазар – международна регистрация на патенти, регистрация на Търговска марка на Общността, Дизайн на Общността, регистрация на търговски марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея и др.