УСЛУГИ

УСЛУГИ:

Получаването на безвъзмездно финансиране е крайният резултат от процеса на подготовка, кандидатстване и реализиране на проекта, по време на който консултантите на ЕВРО ФОРЕСТ КОНСУЛТ ЕООД са до своите клиенти от първия до последния му етап. По-конкретно, услугите, които осигуряваме на своите клиенти са:

 • Предоставяме актуална информация относно програмите, които финансират дейността на фирмите от различни сфери на икономиката и сроковете за кандидатстване по тях. Информацията е достъпна напълно безплатно на сайта на компанията – http://efc13.eu и е представена по начин, по който бързо и лесно всеки ще се ориентира в иначе сложната тема европейско финансиране.
 • Следим вместо Вас и Ви информираме навреме за новините, свързани с европейските програми, като веднага след като публикуваме дадена новина на сайта ни, ние ще я изпратим на посочен от вас имейл адрес.
 • Предоставяме лична подробна КОНСУЛТАЦИЯ относно възможностите за финансиране бизнеса на клиента или конкретен негов проект, в това число анализираме потенциала на проекта да се пребори за финансиране, съобразно критериите за оценка по съответната програма.
 • РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИE НА ПРОЕКТ – Разработваме необходимите документи по избрана финансираща програма и се ангажираме с управлението на проекта след неговото одобрение.
 • Консултации

Получаването на безвъзмездно финансиране по европейски програми е свързано с редица изисквания и предпоставки. Чрез една лична консултация, предоставена от експерт на „Евро Форест Консулт“ ЕООД, Вие ще можете да разберете дали Вашата проектна идея е реално осъществима, от коя програма би могла да получи финансиране и как на практика да се случи това.

Консултацията преминава през следните етапи:

 1. Определя се подходящата за финансиране на конкретната проектна идея програма или програми.
 2. Предоставя се подробна информация относно: кой и при какви условия може да кандидатства по посочената програма, размера на безвъзмездното финансиране, етапите на изплащане на финансирането, процедурата за кандидатстване, документите, които е нужно да се представят.
 3. Предоставят се подробни насоки и указания за мерките, които кандидатът трябва да предприеме, за да отговори в максимална степен на критериите за оценка и се набелязват конкретните стъпки, които той трябва да извърви, в процеса на подготовка на кандидатстването.

Консултацията е съобразена с конкретния казус на клиента и включва отговор на всички допълнително зададени от него въпроси.

Консултацията може да бъде предоставена чрез:

1) лична среща с консултант на Евро Форест Консулт ЕООД или

2) онлайн

Цената на консултацията е 60 лв. с ДДС.

Ако желаете да направите консултация с наш експерт, моля свържете се с нас по телефон, за да уговорим предпочитания от Вас начин за получаване на услугата.

Разработка и управление на проект

„ЕВРО ФОРЕСТ КОНСУЛТ“ ЕООД предоставя на своите клиенти комплексна услуга за разработка и управление на проекти. Услугата включва всички етапи съпътстващи процеса на кандидатстване по избраната финансираща програма, а именно:

 1. Предварителна оценка на потенциала на фирмата-кандидат за получаване на безвъзмездно финансиране. На този етап се прави прогноза за броя на точките, които може да получи проектът на кандидата, съобразно публикуваните критерии за оценка по съответната програма. Този анализ помага да бъдат идентифицирани силните и слабите страни на фирмата-кандидат и нейния проект и при възможност да се предприемат мерки за преодоляването на негативите.
 2. Разработка на необходимите за кандидатстване документи – Бизнес планове, Апликационни формуляри, Бюджети, Предпроектни проучвания и други приложими документи, в зависимост от конкретната финансираща програма. В посочените документи проектната идея подробно се описва и се обосновава от гледна точна на нейната пазарна адекватност, икономическа жизнеспособност, социални и обществени ползи, които носи реализацията и.
 3. Окомплектоване на всички документи, които се предават за оценка.
 4. Консултации при поискана допълнителна информация и документация от страна на финансиращата институция в процеса на оценка на проекта.
 5. Съдействие за организиране на тръжните процедури във връзка със задължението на кандидатите да направят прозрачен избор на подизпълнители (доставчици) по проекта. На този етап ние подготвяме необходимите документи – запитвания към потенциалните оференти; определяме критериите за избор на оферта; заповед за назначаване на членове на комисия, която да оцени офертите; протокол от решение на оценителната комисия за избор на оферта и др.
 6. Съдействие за изготвяне на междинните и финални отчети за изпълнението на проекта.
 7. Съдействие за осчетоводяване на разходите по проекта и окомплектоване на документите, доказващи направените разходи – фактури, договори с доставчици, приемо-предавателни протоколи, платежни нареждания, банкови извлечения. Само след коректно отчетен проект, фирмата-кандидат напрактика ще получи одобреното безвъзмездно финансиране.

Цената на услугата се определя като процент от инвестицията по проекта и се фиксира след запознаване с проектната идея и инвестиционните намерения на клиента. Базова оферта може да получите като изпратите запитване до нашия имейл адрес, в което накратко да опишете проекта и инвестициите, за които ще кандидатствате.

Защо да работите с „Евро Форест Консулт“ ЕООД, прочетете в секцията ПРЕПОРЪКИ.

Управление на проект

Одобрението на един проект и сключването на договор за неговото финансиране е само половината от пътя до крайната му реализация. За да усвои на практика пълния размер на одобрената финансова помощ, бенефициентът трябва да гарантира прозрачното разходване на средствата по проекта, коректното изпълнение на планираните дейности и постигане на заложените индикатори. За целта финансиращите институции са разработили детайлни правила и процедури, които трябва да бъдат спазвани при изпълнение на проектите и отчитане на разходите по тях. Тези правила и процедури са свързани с:

– реда за избор на доставчиците и изпълнителите по проекта;

– реда за отчитане на изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта;

– реда и приложимите документи за отчитане на различните видове разходи – за активи, за услуги, за строителни дейности, за наеми, за трудови възнаграждения, за възнаграждения по граждански договори и други;

– реда за промяна в предвидените по проекта дейности и разходи, в случай, че се налага да бъде направена такава.

Несъобразяването с правилата за изпълнение и отчитане на проекта може да доведе до частичен или пълен отказ за изплащане на финансовата помощ от страна на финансиращата институция. Ето защо бенефициентът трябва детайлно да е запознат с тях, да ги следва и спазва.

Кой да управлява проекта?

Бенефициентът може да назначи свой служител, който да се занимава изцяло с управлението на проекта или да възложи тази, изискваща специфична експертиза дейност, на консултантска фирма, специализирана в подготовка и управление на проекти по европейски програми, каквато е „Евро Форест Консулт” ЕООД. При избора на един от двата варианта безспорно трябва да се направи сравнение между експертизата на служителя и тази на консултантската организация, както и да се претеглят разходите – от една страна – заплатата и осигуровките за служител за период от 1-на до 3-години, а от друга – предложената цена за управление на проекта от консултантската фирма. Практиката показва, че наемането на трудов договор на лице, чиято експертиза и опит са сравними с тези, които може да предложи, специализирана консултантска фирма, струва от два до четири пъти повече от цената, която иначе бихте платили за управление на проекта към нашата организация.

Финансират ли се разходите за управление на проект?

По някои от финансиращите програми разходите за управление на проекта се финансират от програмата – такива са ОП РЧР и ПРСР, по други програми, каквато е ОПИК – не, но пред алтернативата да не бъдат получени десетки или няколко стотици хиляди лева безвъзмездно финансиране, разходите за консултантска помощ за управление на проект са необходими.

В рамките на услугата „Управление на проект“, Ние – от „Евро Форест Консулт“ ЕООД ще извършим следното:

1) Ще изготвим план-график за изпълнение на дейностите по проекта и отчитане на разходите по него;

2) Ще организираме тръжните процедури за избор на доставчици по проекта, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160. На този етап ние подготвяме необходимите документи – запитвания към потенциалните оференти или публична покана; определяме критериите за избор на оферта и изготвяме методологията за оценка на офертите; заповед за назначаване на членове на комисия, която да оцени офертите; протокол от решение на оценителната комисия за избор на оферта и др.;

3) Ще отчетем коректното изпълнение на дейностите по проекта и постигнатите цели и резултати като периодично подготвяме техническите отчети по проекта;

4) Ще отчетем коректното разходване на средствата по проекта като периодично подготвяме финансовите отчети по проекта;

5) Ще подготвим обосновани искания за измения в Договора за безвъзмездна помощ в случай, че се налага промяна в дейностите и/или разходите по проекта.

Цената

Цената на услугата „Управление на проект“ се определя като процент от инвестицията по проекта и се фиксира след запознаване с обхвата на работата – видовете дейности, които ще се изпълняват и разходи, които ще се отчитат. Ако вече имате одобрен проект и търсите съдействие за неговото управление, моля свържете се с Нас, за да Ви изпратим оферта.