Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП

Европейската комисия, чрез програмата Хоризонт 2020, финансира европейски микро, малки и средни предприятия, желаещи да реализират своите най-иновативни идеи в някоя от следните области:
– Революционни (пробивни) иновации в ИКТ;
– Биотехнологии;
– Биотехнологии в сферата на здравеопазването;
– Космически изследвания;
– ИКТ решения за здравословен живот и достойно остаряване;
– Еко-иновации;
– Иновации за нисковъглеродна и ефективна енергийна система;
– Интелигентни концепции за транспорт и мобилност;
– Стимулиране на използването на нанотехнологиите, авангардните материали и усъвършенстваните производствени системи;
– Нови бизнес модели за приобщаващи и иновативни общества;
– Развитие и изследване на сигурността;
– Иновации за постигане на устойчиви и конкурентоспособни селско стопанство, горско стопанство, хранително-вкусова промишленост, производство на биологична основа;
– Иновации в областта на т. нар. „синя” икономика.
Кой може да кандидатства
Действащи или новосъздадени микро, малки и средни предприятия, предлагащи революционни иновации с амбиции за растеж на европейско ниво, които добре познават целевия пазар и имат убедителен план за пазарна реализация.
Поощряват се кандидатите, които:
• притежават предходен опит в изпълнението на иновативни проекти и необходимите ресурси (човешки, технологични), за да бъдат изпълнени дейностите по проекта;
• Предлагат иновация, адресирана към общоевропейски и световни предизвикателства.
Как се кандидатства
Кандидатстването преминава през две фази, като първата не е задължителна
Фаза 1: Концепция и оценка на възможностите за осъществяване
Тя е насочена към проучване с цел проверка на технологичната, практическата и икономическата жизнеспособност на иновационната идея със значителна новост за сектора на индустрията, в която тя е представена.
Дейности, допустими за финансиране по фаза 1: оценка на риска, проучване на пазара, проучване на потребителите, управление на интелектуалната собственост, развитие на иновационната стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и други подобни. В резултат на финансираните дейности, в края на проекта по фаза 1, бенефициентът трябва да представи бизнес план, с който се кандидатства по фаза 2.
Финансиране по Фаза 1
• 70% от необходимите разходи за изпълнение на проекта
• 50 000 eвро
Фаза 2: Научноизследователска и развойна дейност, демонстрация, пренасяне на пазарна основа
Тя е насочена към иновативни проекти, подкрепени от солиден бизнес план (който може да бъде разработен с финансиране във Фаза 1) и цели комерсиализация на продукта.
Дейности, допустими за финансиране по фаза 2: демонстрация (тестване, създаване на прототипи, пилотни проекти, проучвания относно увеличаване на мащаба, миниатюризация, дизайн, пазарна репликация и други подобни, насочени към задвижване на иновационната идея (продукт, процес, услуга и т.н.) към индустриална готовност и зрялост за въвеждане на пазара.
Нивото на технологична готовност за технологични иновации трябва да бъде минимум „технология, демонстрирана в релевантна среда” (TRL 6).
Допустими разходи са тези, свързани с изпълнението на дейностите по проекта, като разходи за персонал, пътувания, оборудване, инфраструктура, стоки и услуги.
Финансиране по Фаза 2
• 70% от необходимите разходи за изпълнение на проекта.
• между 0.5 и 2.5 милиона евро.
Ако кандидатстването по ХОРИЗОНТ 2020, „Инструмент за МСП“ представлява интерес за Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:
1. Да оценим допустимостта на проекта и предприятието Ви по програмата и да оценим потенциала му да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно публикуваните критерии за оценка.
2. Да съдействаме за определяне на обхвата на проекта – дейностите, които ще включите в него и разходите, които ще заявите за финансиране, съобразно допустимите по програмата.
3. Да подготвим формуляра за кандидатстване, като:
– обосновем управленския, организационния, иновативния и техническия потенциал на предприятието Ви да изпълни проекта;
– обосновем пазарната приложимост на разработваната по проекта иновация;
– обосновем приноса на проекта за изпълнение на целите и приоритетите на ХОРИЗОНТ 2020.